Akademia Oddechu i Terapii Oddechem

Regulamin kursów i warsztatów

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w warsztatach i kursach realizowanych w ramach Akademii Oddechu i Terapii Oddechem.
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2024 r. 

§ 2 Definicje

 1. Organizator – Akademia Oddechu i Terapii Oddechem, zwana dalej Akademią, zarządzana i reprezentowana przez właścicieli: Rinaldo Betkiewicz Auramed – Terapie Naturalne (NIP 6271094217) oraz Weronika Pietras Z NATURY (NIP 6443363992) z siedzibą przy ul. Dziewcza Góra 14 w Solarni.
 2. Szkolenie – określenie ogólne dla przeprowadzanych w ramach Akademii szkoleń, zajęć, kursów i warsztatów.
 3. Warsztaty – zajęcia podstawowe lub zaawansowane z praktyki oddechowej o charakterze teoretycznym i praktycznym.
 4. Kurs – szkolenie na różnych stopniach zaawansowania, zakończone egzaminem i uzyskaniem certyfikatu Akademii oraz zaświadczeniem MEN. Wyróżnia się:
 1. Kurs I stopnia Trener Oddechu – podstawowy kurs pracy z oddechem
 2. Kurs II stopnia Terapeuta Oddechu – kurs dla osób, które ukończyły I stopień, skierowany do osób zajmujących się szeroko rozumianą pracą terapeutyczną m. in. naturopatów, psychoterapeutów, fizjoterapeutów, szeroko rozumianych  zawodów medycznych itd.
 3. Mentor Oddechu – wyłącznie dla kadry Akademii, dla osób odbywających zaawansowane praktyki oddechowe, mających wkład w rozwój Akademii i odpowiedni staż pracy terapeutycznej.
 1. Szkolenie otwarte – szkolenie, na które każda osoba może się zapisać. 
 2. Szkolenie zamknięte – szkolenie dla określonej grupy osób, na zamówienie.
 3. Szkolenie zaplanowane – szkolenie, którego termin został wstępnie zaplanowany.
 4. Szkolenie potwierdzone – szkolenie potwierdzone przez Organizatora.
 5. Uczestnik – osoba, która wyraziła wolę uczestnictwa w szkoleniu w sposób ustny lub pisemny oraz wypełniła formularz zgłoszeniowy.
 6. Zgłoszenie – zapisanie się na szkolenie w formie ustnej lub pisemnej zakończone wypełnieniem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.uzdrawianieoddechem.pl i bezpośrednio u Organizatora.
 7. Potwierdzenie – wiadomość ustna, email lub WhatsApp, do Uczestnika od Organizatora, potwierdzająca wpisanie na listę uczestników szkolenia.
 8. Rezygnacja ze szkolenia – ustna lub pisemna informacja o rezygnacji  uczestnika z udziału w szkoleniu.
 9. Miejsce szkolenia – miejsce, w którym odbywa się szkolenie (wskazane przez Organizatora). Miejsca szkolenia mogą ulegać zmianie.

§ 3 Warunki uczestnictwa w szkoleniu

 1. Oferta warsztatowo-szkoleniowa kierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych nauką i nauczaniem prawidłowego oddechu oraz rozwianiem swoich umiejętności w tym zakresie.
 2. Zgłaszając się na szkolenie potencjalny Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala mu na udział w praktykach oddechowych, nie zgłasza przeciwwskazań oraz oświadcza, że bierze udział w szkoleniu na własną odpowiedzialność. Uczestnik zobowiązuje się do poinformowania Organizatora w przypadku pogorszenia się jego stanu zdrowia podczas szkolenia.
 3. Zgłaszając się na szkolenie potencjalny Uczestnik wyraża zgodę na dołączenie do społeczności Akademii i komunikację telefoniczną, mailową oraz za pomocą używanych przez Organizatora komunikatorów.
 4. Warunkiem kwalifikacji do szkolenia jest zgłoszenie ustne lub pisemne oraz wpłacenie zaliczki na wskazany numer konta bankowego a następnie wypełnienie Zgłoszenia dostępnego na stronie www.uzdrawianieoddechem.pl i bezpośrednio u Organizatora.
 5. Po otrzymaniu zgłoszenia i zaakceptowaniu kandydatury Uczestnika, Organizator potwierdza jego uczestnictwo w szkoleniu.
 6. Samo przesłanie przez Uczestnika zgłoszenia i wpłata zaliczki nie jest równoznaczne z potwierdzeniem udziału w szkoleniu.
 7. Liczba uczestników szkoleń jest ograniczona, a o ostatecznej liście Uczestników decyduje Organizator.
 8. Organizator może wpisać osoby, dla których zabrakło miejsc na listę rezerwową.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia na szkolenie bez podania przyczyny.
 10. Przebieg szkolenia, zarówno w czasie zajęć, jak i w czasie przerwy, może być dokumentowany przez Organizatora w formie zdjęć oraz nagrań audio i video, które mogą być publikowane w celach popularyzatorskich, marketingowych oraz do tworzenia materiałów szkoleniowych/dydaktycznych. Organizator decyduje czy i które nagrania zostaną udostępnione Uczestnikom jako materiał dydaktyczny.
 11. Uczestnicy nie nagrywają szkolenia w formie audio ani wideo.
 12. Uczestnicy szkolenia nie mają prawa bez pisemnej zgody Organizatorów wykorzystywać, udostępniać i publikować pod żadną postacią materiałów edukacyjnych oraz przekazywanych podczas szkoleń treści i obrazów.
 13. Uczestnicy szkolenia wykorzystujący zdobytą wiedzę w pracy (zawodowej) z innymi osobami (po ukończeniu kursów I i II stopnia oraz dalszych) mają obowiązek informowania, że pracują metodą Rinalda Betkiewicza uzyskaną w Akademii Oddechu i Terapii Oddechem.
 14. Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do przestrzegania regulaminu szkolenia oraz przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa.
 15. Udział w szkoleniu oznacza pełną akceptację wszystkich warunków i postanowień regulaminu szkoleń.
 16. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykluczenia Uczestnika ze szkolenia w przypadku naruszenia zasad regulaminu szkolenia lub niewłaściwego zachowania podczas trwania szkolenia. 

§ 4 Organizacja Szkolenia

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia ostatecznej liczby uczestników szkolenia.
 2. Organizator zapewnia w ramach szkolenia materiały dydaktyczne adekwatne do ramowego programu szkolenia i stopnia kształcenia.
 3. Uczestnik kursu (I, II, III stopnia) zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach w minimum 80%. Większa niż 20% nieobecność na zajęciach jest podstawą do skreślenia Uczestnika ze szkolenia, tym samym traci prawo do podejścia do egzaminu końcowego uzyskania certyfikatu.
 4. Ukończenie kursów I i II stopnia jest potwierdzane wydawanym certyfikatem o zdobyciu odpowiedniego dla danego kursu tytułu Akademii.
 5. Organizator szkolenia organizuje zaplecze lokalowe i kadrowe, niezbędne do prawidłowej realizacji szkolenia.
 6. Organizator nie odpowiada za uszkodzenie lub utratę osobistego mienia Uczestników w trakcie szkoleń.

§ 5 Warunki płatności

 1. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do wpłacenia zaliczki oraz uregulowania pozostałej kwoty w dniu rozpoczęcia szkolenia.
 2. Zakwaterowanie i wyżywienie podczas szkoleń może być zorganizowane przez Organizatora, ale Uczestnicy rozliczają się z ośrodkiem, w którym organizowane jest szkolenie we własnym zakresie.

§ 6 Odwołanie lub zmiana terminu szkolenia przez Organizatora

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia i poinformowania Uczestników o tej zmianie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia przed planowaną datą jego rozpoczęcia, a także przerwania lub odwołania szkolenia w trakcie jego trwania z ważnych przyczyn, niezależnych od Organizatora.
 3. Organizator, w wypadku odwołania szkolenia informuje o tym fakcie Uczestników.

§ 7 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Zgodnie z art.13 ust. 1-2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE informujemy, że: Administratorem Twoich danych osobowych jest 1. Akademia Oddechu i Terapii Oddechem zarządzana i reprezentowana  przez właścicieli: Rinaldo Betkiewicz Auramed – Terapie Naturalne (NIP 6271094217) oraz Weronika Pietras Z NATURY (NIP 6443363992) z siedzibą przy ul. Dziewcza Góra 14 w Solarni.  Częścią Akademii jest  także strona internetowa www.uzdrawianieoddechem.pl – polityka prywatności strony www dostępna jest na https://uzdrawianieoddechem.pl/polityka-prywatnosci/   W sprawie ochrony swoich danych osobowych można kontaktować się pod adresem email: akademia@uzdrawianieoddechem.pl 2. AWANS Ośrodek Usług Oświatowych z  siedzibą w Częstochowie. W sprawie ochrony swoich danych osobowych można kontaktować się pod adresem email: awans.edukacja@gmail.com  nr tel. 535-673-957  lub pisemnie na adres siedziby firmy.
 2. Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu wykonywania usługi (podst. Art. 6 ust.1 lit.b RODO) .
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych tj. w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z realizacją usługi – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń, art. 117 i nast. Ustawy KC 9 (Dz. U 1964, nr 16 poz. 93 ze zm.). Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały. Twoje dane osobowe mogą być przekazane instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz firmom współpracującym w wykonaniu usługi i firmie księgowej. Zgodnie z RODO masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa. Posiadasz też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w przypadku udziału w kursie/ szkoleniu / zajęciach/ warsztatach.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.

Scroll to Top